Kategoria: Elementy marketingu eksportowego

STOPIEŃ JAKOŚCI

Dotyczy, to zwłaszcza gatunku  i stopnia’-jakości,bowiem rodzaj jest łatwiejszy do ustalenia. . S. Szczypiorski określa ‚rodzaj’ maszyn i urządzeń następu­jąco „w grupie maszyn, w podgrupie’maszyny.do obróbki me- . tali rodzajem maszyn jest na przykład wiertarka’albo tokarka, albo wytaczarka itp.” – Następnie/ S.Szczypiorski rezygnuje ‘ z określania gatunku na rzecz „podstawowych wielkości charak­terystycznych” i z pojęcia „stopień jakości”, na rzecz 7,szczegó­łowych danych technicznych”.;Według S. Szczypiorskiego pod­stawowe wielkości charakterystyczne dla wiertarki’ dotycząmożliwości obróbki pionowej lub poziomej, oparcia na własnym postumencie lub wmontowywania; wskaźników zakresu i stop- niowania! obrotów wrzeciona;. maksymalnej i minimalnej od­ległości wrzeciona od płaszczyzny podstawy, itp.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!

POWIĄZANIE MARKI Z PRODUCENTEM

Marka jest już związana z konkretnym producentem, tworzona jest nie tylko w rezultacie posiadania ^ przez maszynę czy; innego rodzaju sprzęt inwestycyjny okre­ślonych wskaźników,charakterystycznych*’ale_ również:w wyniku aktywnego oddziaływania na rynki zbytu przez eksportera .bezpośredniego lub zawodowego. Podstawowym miernikiem gatunku i w pewnym stopniu ja­kości maszyn i urządzeń są dane techniczne nazywane zazwyczaj parametrami technicznymi. Znajdują; óne wyraz wrtech- , nicznym opisie towaru zamieszczonym w ofercie, załączonej specyfikacji oraz w innych materiałach :— o charakterze rekłamowym — wysyłanych; do potencjalnego. nabywcy.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!

LICZBA WYMOGÓW

Do takich parametrów określonych z góry może należeć np. napięcie prądu i liczba cykli (okresów) prądu w odniesieniu do urządzeń poruspnych; napędem elek­trycznym; obudowa ognioszczelna i moc w odniesieniu do silni­ków elektrycznych; rozstaw kół, i maksymalna wysokość .w odniesieniu do kolejowego sprzętu transportowego; rodzaj paliwa w odniesieniu‘do spalinowego sprzętu drogowego; maksymalna wysokość i długość obrabianego przedmiotu w odniesieniu do sprzętu obrabiarkowego itd. Liczba wymogów niezależnych od odbiorcy może się znacznie ‚ zwiększyć, gdy w kraju, w którym znajduje się jego przedsię­biorstwo, jest prowadzona odpowiednia działalność normaliza-; cyjna oraz istnieją ustalone normy, ogólnie obowiązujące.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!

PRZYJĘCIE PRZEZ KRAJ

Rów­noznaczne z tym jest przyjęcie przez dany kraj określonych norm technicznych stosowanych w innym kraju lub krajach. Działalność normalizacyjna może doprowadzić do ustalania bar­dzo drobiazgowych parametrów technicznych, zwłaszcza w od­niesieniu do takich maszyn i urządzeń, które przy braku odpo­wiednich zabezpieczeń’ mogą zagrażać osobom nimi się   posłu­gującym.Jeżeli oferowane’urządzenie spełnia wymogi przewidziane normami technicznymi obowiązującymi w danym kraju,.przy­równanie pozostałych parametrów technicznych oferowanych przez dostawców maszyn do” wymagań odbiorcy stwarza przesłanki do pewnej tolerancji.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!

NORMA TECHNICZNA

Na przykład norma techniczna od­nosząca się do transportowego sprzętu kolejowego może przewi­dywać rozstaw ,osi, wielkość prześwitu, wysokość, szerokość i maksymalną długość, natomiast nie przewidywać nośności w tonach, minimalnej długości oraz innych elementów kon­strukcyjnych. Importer tokarki do metali po spełnieniu określo­nych wymogów normalizacyjnych może np. potrzebować jej w celu obróbki materiału o długości 500 mm i grubości 200 mm, Nie znaczy to jednak, że nie będzie on mógł wykorzystać do ta­kiej obróbki tokarki, której odpowiednie parametry techniczne wynoszą np. 800 i 300 mmi Tolerancja może w pewnych grani­cach odnosić się także do dokładności obróbki itd.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!